úvodní stránka >> úvodní stránka

Kdo jsme?

KOPPA, v.o.s. je insolvenčním správcem s dlouholetou tradicí působení v konkursních řízeních dle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání a nově dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a o způsobech jeho řešení.

Činnost insolvenčního správce zahrnuje zejména činnosti související s úpadkem a jeho řešením, tedy reorganizace konkursy a oddlužení úpadců. Činnost zahrnuje především zjišťování a soupis majetkové podstaty, oceňování majetku a jeho správu, jeho zpeněžování a nakládání s výtěžkem zpeněžení.

Insolvenční správce je procesní subjekt, který se účastní insolvenčního řízení, tedy soudního řízení, jehož cílem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným způsobem tak, „aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.“

Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy jednak zákonem, jednak rozhodnutím soudu. Jeho hlavním úkolem je jednat vlastním jménem na účet dlužníka. Tímto jednáním „jsou zejména právní úkony, jimiž insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá a jeho úkony v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka.“

Insolvenční správce se též stará o udržení provozu podniku, pokud je tento součástí majetkové podstaty dlužníka. Za tímto účelem je oprávněn „uzavřít za obvyklých obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy obdobné, jakož i smlouvy na dodávky energií a surovin, včetně smluv o zajištění splnění těchto smluv.“

Kontakty

KOPPA v.o.s.
Insolvenční správce

centrála: Mozartova 679, 460 01 Liberec
pobočka: Praha
pobočka: Česká Lípa
pobočka: Most
pobočka: Hradec Králové
pobočka: Plzeň
Tel: 485 107 807
E-mail: info(at)koppa.cz